47runs.com

“He’s saying he can’t hear us” Well, no, actually…

“He’s saying he can’t hear us” Well, no, actually he’s saying that he CAN hear you… #BBL05